επενδύσεις

qode-np-item

επένδυση

qode-np-item

απόδοση

qode-np-item

ταχύτητα

επένδυση

Η εταιρία Χρυσή Τομή Α.Ε συμμετέχει στον επενδυτικό σχεδιασμό των ιδιοκτητών με τη δημιουργία ταυτότητας του επενδυτικού έργου, την εννοιολογική ανάλυση των δεδομένων αλλά και του επιθυμητού πλαισίου παράδοσης.
Παρουσιάζονται πιθανά εναλλακτικά σενάρια σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με  οπτικές προσομοιώσεις των  εναλλακτικών λύσεων.
Διαμορφώνεται η επιλογή των υλικών με τις απαιτούμενες τεχνικές αλλά και τις σχεδιαστικές προδιαγραφές

απόδοση

Η Χρυσή Τομή Α.Ε. δημιουργεί πλήρη φάκελο του προτεινόμενου έργου με την τελική πρόταση και τα πιθανά εναλλακτικά σενάρια αυτής,

  • με ταυτόχρονη εκτίμηση του επενδυτικού προφίλ
  • με λεπτομερή κατάσταση του κόστους των εκτιμώμενων κατασκευαστικών δεδομένων
  • την οικονομική ανάλυση των υλικών και των απαιτούμενων εργασιών ανά κατηγορία και
  • των στόχων απόδοσης κεφαλαίου, της επιθυμητής συνολικής απόδοσης της κατασκευαστικής επένδυσης.


		
  • κατασκεύη έργου

  • κατασκεύη έργου60%

  • κατασκεύη έργου100%

ταχύτητα

Η εταιρία Χρυσή Τομή Α.Ε συντάσσει λεπτομερές χρονοδιάγραμμα  προετοιμασίας έργου, επιλογής κατασκευαστικών συνεργείων, εκτελεστικών φάσεων έργου,  και εκτιμώμενων ημερομηνιών τμηματικής παράδοσης. Εποπτεύει της προόδου του έργου σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα με τυχόν παρεκκλίσεις έχοντας πάντα σαν γνώμονα την επίτευξη του οικονομικού προϋπολογισμού και εκτελεστικού χρονοδιαγράμματος του έργου με εκτελεστική ταχύτητα, κατασκευαστική αποτελεσματικότητα, ευελιξία & απόλυτο σεβασμό στις κατασκευαστικές προσδοκίες & ανάγκες του πελάτη.		
κατασκευές0%
εξέλιξη έργου0%